H**NG D*N - H* TH*NG MUUN - DEVILZMU
Tm T*t 1 - B*n c*p nh*t: 15/11/2021

M*c l*c

  1. H* Th*ng Muun
  2. Cc lo*i muun v cch c ***c n
  3. Danh sch cc Muun v cc tnh n*ng c*a chng
  4. T*ng c*p ** v pht tri*n MUUN c*a b*n
  5. Thng tin v* Muun Premium

I. H* Th*ng Muun:

*y l hnh trang dnh cho Th c*ng, c th* ***c truy c*p b*ng bn phm Y (phin b*n my tnh) ho*c b*ng cch ch*n (phin b*n dnh cho thi*t b* di **ng), t*t c* v*t nui trong h* th*ng ny s* l duy nh*t cho kho*ng khng qu*ng co ny v khng th* ***c l*u tr* trong kho ch*a ho*c chuy*n **n kho thng th**ng c*a b*n.

Khi m* hnh trang th c*ng, b*n c th* ln c*p cho th c*ng c*a mnh, trang b* ho*c tm ki*m, t*t c* **u c trong kho ** ny.

Nh*ng hy nh* nh*ng th c**i c* nh*: ng*a, fenrir, uniria v dinorant, v*n cn trong kho bnh th**ng, ch* nh*ng v*t nui **c bi*t t* h* th*ng Muun m*i l m*t ph*n c*a kho ny.

H* th*ng Muun c*a DevilzMu tun theo tiu chu*n c*a tr ch*i, nh*ng chng ti c m*t s* khc bi*t nh* s* ***c gi*i thch trong su*t h**ng d*n ny.Trong kho v*t nui, b*n s* c 2 v* tr ** b*n c th* trang b* cho m*t v*t nui khc nhau trong m*i , **u tin l chnh m t* * th c*ng bn c*nh b*n s* ***c hi*n th* v th* hai l v*t nui ph* m t* * khng c g. hi*n th* tr*c quan, nh*ng b*n s* nh*n ***c hi*u *ng ty ch*n.

** khi ph*c m*ng s*ng c*a MUUN, b*n ch* c*n **t 1 Gi Ng*c Life +3 ln MUUN, n*u thnh cng s* khi ph*c 100% Mu c*a n, l*u r*ng t* l* thnh cng s* cao h*n * cc my ch* VIP.

Theo m*c **nh, khng th* mua bn (giao d*ch ho*c b* ln c*a hng), khng c MUUN, * ti*n ha v n*ng l**ng muun, tuy nhin chng ti c k* ho*ch cho php m*t h* th*ng tem t**ng t* nh* h* th*ng giao d*ch ha h*p, nh*ng *i*u ny s* dnh cho cc b*n c*p nh*t trong t**ng lai, sau khi h* th*ng *n **nh v khng c l*i.II. Cc lo*i MUUN v cch c ***c n

Hi*n t*i chng ti s* c 2 lo*i muuns:


  • Th**ng: b*n c th* l*y chng t* Tr*ng Muun (c ba lo*i) r*i ra t* Qui v*t Tr*ng ***c sinh ra hng ngy trn m*i my ch* v ** bi*t thm thng tin v* qui v*t, hy xem bn d**i.
  • Cao C*p: c th* nh*n ***c thng qua DVZ Shop (Dvz Coins).


EGG MONSTERS:

Qui v*t cng m*nh, b*n nh*n ***c tr*ng cng t*t v*i c* h*i th* cao h*n.


MOON RABBIT:
(newbie)Qui V*t R*t:
1x Moon Rabbit Egg

Moon Rabbit Egg R*i:

* 200 ~ 400 DVZ Points
* 1~5 Jewel of Soul/Bless/Life or Chaos
* 1 Muun Energy Converter
* B*t k m*t lo*i Muun th**ng (***c kch ho*t trong s* ki*n)

* T*t c* nh*ng qu* tr*ng thu th*p ***c trn m*t **t s* lun ***c **t trong kho bnh th**ng, nh*ng khi b*n m* tr*ng v v*t ph*m r*i l MUUN, n s* t* **ng ***c **t trong KHO V*T NUI.

Maps:
S*ng l*i ng*u nhin trn b*n **:
Lorencia, Noria, Elberland v / ho*c Devias
S* l**ng c*ng ng*u nhin

_______________________________


POUCH OF BLESSING:
(intermediate)Qui V*t R*t:
1x Pouch of Blessing Egg

Pouch of Blessing Egg R*i:

* 300 ~ 600 DVZ Points
* 5~9 Jewel of Soul/Bless/Life or Chaos
* 1~2 Bundle +1 Soul/Bless/Life or Chaos
* 1~2 Muun Energy Converter
* B*t k m*t lo*i Muun th**ng (***c kch ho*t trong s* ki*n)

* T*t c* nh*ng qu* tr*ng thu th*p ***c trn m*t **t s* lun ***c **t trong kho bnh th**ng, nh*ng khi b*n m* tr*ng v v*t ph*m r*i l MUUN, n s* t* **ng ***c **t trong KHO V*T NUI.

Maps:
S*ng l*i ng*u nhin trn b*n **:
Lost Tower 1 to 7, Icarus, Kalima 5 v / ho*c Aida
S* l**ng c*ng ng*u nhin

_______________________________


FIRE FLAME GHOST:
(advanced)Qui V*t R*t:
1x Fire Flame Ghost Egg

Flame Ghost Egg R*i:

* 500 ~ 2.000 DVZ Points
* 1~3 Bundle +1 Soul/Bless/Life or Chaos
* 3~5 Muun Energy Converter
* B*t k m*t lo*i Muun th**ng (***c kch ho*t trong s* ki*n)

* T*t c* nh*ng qu* tr*ng thu th*p ***c trn m*t **t s* lun ***c **t trong kho bnh th**ng, nh*ng khi b*n m* tr*ng v v*t ph*m r*i l MUUN, n s* t* **ng ***c **t trong KHO V*T NUI.

Maps:
S*ng l*i ng*u nhin trn b*n **:
Raklion, Swamp of Peace, Kanturu Ruins v / ho*c Kalima 7
S* l**ng c*ng ng*u nhin

_______________________________

Th*i Gian:

00:45 AM (UTC)
04:45 AM (UTC)
11:45 AM (UTC)
15:45 PM (UTC)
20:45 PM (UTC)


III. Danh sch cc Muun v cc tnh n*ng c*a chng.

M*i Muun c tnh n*ng khc nhau, m*t s* cho PVP v m*t s* khc cho PVE, thng th**ng cc ph*n b* sung c*a MUUN ***c kch ho*t theo th*i gian v ngy, v v*y hy lun ki*m tra ph*n b* sung c*a MUUN c*a b*n, theo m*c **nh, h* th*ng c*a MUUN h*u h*t cc ph*n b* sung **u t*p trung vo PVE, nh*ng * *y trn DevilzMu, chng ti s* thay **i *i*u ny theo th*c t* c*a tr ch*i c*a chng ti, v v*y chng ti yu c*u b*n l*u r*ng ph*n b* sung c th* thay **i ** chng h*u ch trong tr ch*i c*a chng ti.

Cc muun c s*n theo cc s* ki*n hng thng, * l hng thng chng ti s* lun phin cc muuns, lun c* g*ng mang **n nh*ng muu m*i, nh*ng trong nh*ng th*i *i*m nh*t **nh chng c th* l*p l*i, ngo*i tr* nh*ng muu m chng ti thng bo r*ng n s* dnh ring cho s* ki*n *, v lo*i muun ny s* khng c s* ki*n ho*c cch no khc ** c ***c trong t**ng lai, nh*ng khi *i*u ny x*y ra, n s* ***c thng bo cng v*i vi*c pht hnh MUUN.

Danh sch MUUN c*a chng ti, ban **u cn t, v h* th*ng c*a chng ti l m*i, nh*ng khi cc vng quay m*i x*y ra, chng ti s* c*p nh*t danh sch c*a mnh v*i muuns m*i v t*t nhin n*u b*n bi*t b*t k* v*t nui no v mu*n chng ti mang **n s* ki*n, b*t k* ** xu*t no hy lin h* v*i chng ti thng qua ph**ng ti*n truy*n thng x h*i c*a chng ti.

MUUN LIST - NORMAL:

GEPPETOO (NORMAL) GEPPETOO (NORMAL)
EVOLVEDMOMMY BEAR (NORMAL) MOMMY BEAR(NORMAL)
EVOLVEDBABY BEAR (NORMAL) BABY BEAR (NORMAL)
EVOLVED

LISTA DE MUUN - PREMIUM:

BLACK LEOPARD (PREMIUM): BLACK LEOPARD (PREMIUM):
EVOLVEDNIX (PREMIUM): NIX (PREMIUM):
EVOLVEDSUPER PANDA (PREMIUM): SUPER PANDA (PREMIUM):
EVOLVEDMOUSE IN BOOTS (PREMIUM): MOUSE IN BOOTS (PREMIUM):
EVOLVED

IV. T*ng c*p ** v pht tri*n MUUN c*a b*n

T*NG C*P ** MUUN C*A B*N:T*t c* Muun theo m*c **nh **u c c*p ** 1, m*t s* c th* thay **i t* c*p ** 1 **n c*p ** 4, khng c quy t*c c* **nh v thay **i t* muun **n muun, ** t*ng c*p ** c*a muun r*t d* dng, hy t**ng t**ng r*ng b*n * qu*n l ** th* 2 muun voi ma mt. , c* hai **u s* sau khi r*i * c*p ** 1, ch* c*n thng qua kho ** c*a muun, b*n ch*n m*t con v*t c*ng v **t con v*t c*ng ln, v con v*t c*ng c*a b*n c th* ln c*p ** 2, nh*ng **i v*i *i*u ny, c* h*i thnh cng l 20% MI*N PH ng**i ch*i v 35% cho ng**i ch*i VIP, n*u th*t b*i, 1 muun s* bi*n m*t v 1 muun khc s* ti*p t*c * c*p ** c*a n.

*NH GI MUUN C*A B*N:


M*i MUUN **u c m*t s* ti*n ha, bn c*nh vi*c c*i thi*n thu*c tnh c*a n, n c*ng thay **i ln da c*a n thnh m*t ln da ti*n ha.

PH*N 1:


** pht tri*n MUUN c*a b*n, *i*u c*n thi*t l n ph*i * c*p ** t*i *a, v d*: n*u muun c*a b*n ln c*p 3, ** b*n ti*n ha n, n ph*i * c*p 3.

PH*N 2:

B*n s* c*n 'WIZARDRY STONE' t* MUUN c*a mnh, m*i MUUN c ring v ** l*y * Ti*n ha t* muun c*a b*n, b*n s* c*n l*y v*t ph*m
'MUUN ENERGY CONVERTER' m b*n th* t* Tr*ng v n*p **y n*ng l**ng cho **n khi n tr* thnh v*t ph*m 'WIZARDRY STONE', ** c ***c B* CHUY*N **I N*NG L**NG MUUN **y b*n ch* c*n l*y b*t k* MUUN no b*n khng thch v **t n vo 'MUUN N*NG L**NG CHUY*N **I 'v cng v*i * n s* ***c chuy*n ha thnh n*ng l**ng cho v*t ph*m ny, m*i muun s* cung c*p m*t l**ng n*ng l**ng khc nhau, v c*p ** c*a muun cng cao th n*ng l**ng s* ***c cung c*p ** chuy*n **i n.


(Muun Energy Converter)

(Wizardry Stone)

S* d*ng 'WIZARDRY STONE' b*n ph*i **n g*p NPC ***c g*i l: 'MONICA' t*i Elbeland (X: 25, Y: 226) v trao **i c*a b*n 'WIZARDRY STONE' thnh 'EVOLUTION STONE' v*i tn c*a muun, s* l**ng * ph th*y m 'MONICA' s* yu c*u thay **i ty theo MUUN.


(Monica)

Ch* 'EVOLUTION STONES' c*a cc muuns c th* r*i trong s* ki*n / thng.


(Evolution Stone)V. Thng tin v* Muun Cao C*pCc muun cao c*p c th* nh*n ***c thng qua 'PREMIUM MUUN EGG', v*t ph*m ny s* c s*n ** mua thng qua DVZ Shop trong tr ch*i (DVZ Coins) trong ph*n BOX.

C*ng gi*ng nh* cc lo*i Tr*ng thng th**ng, TR*NG MUUN CAO C*P s* c s* l**ng muun thay **i m*i s* ki*n / thng, v v*y *i*u quan tr*ng l ph*i lun theo di tin t*c c*a chng ti.


PREMIUM MUUN EGG R*I:* 4.000 ~ 10.000 DVZ Points
* 1~3 Bundle +2 Soul/Bless/Life or Chaos
* 5~8 Muun Energy Converter
* Evolution Stone (muun ***c kch ho*t trong s* ki*n)
* B*t k* m*t lo*i muun cao c*p (***c kch ho*t trong s* ki*n)
_____________________

* Tr*ng lun ***c **t trong kho bnh th**ng, nh*ng khi b*n m* tr*ng v v*t ph*m r*i l MUUN, n s* t* **ng ***c **t trong KHO V*T NUI.


** THNG BO QUAN TR*NG: **


1. Ch* ** ny ph*n nh 100% ci **t hi*n c trn my ch* c*a chng ti.

2. *i*u quan tr*ng l ch* ra r*ng h* th*ng ty ch*n lun l m*t th* g * ph*c t*p v *i khi c*n ph*i thay **i, ch*ng h*n nh* nerf, buf ho*c cc ty ch*n m*i, v v*y khi t*o b*n d*ng c*a b*n, hy l*u r*ng n c th* b* thay **i. Tuy nhin, t*t c* cc thay **i s* lun ***c thng bo thng qua ph**ng ti*n truy*n thng x h*i, trang web c*a chng ti v chng ti s* c*p nh*t ch* ** ny cho ph h*p.

3. B*n c tm th*y b*t k* l*i no ho*c c b*t k* ** xu*t no ** c*i thi*n h**ng d*n ny khng?
G*i cho chng ti m*t email thng qua suporte@devilzmu.netTHEO DI CHNG TI THNG QUA CC M*NG X H*I